BRF Paulus

Information till föreningens medlemmar

Vid brand

Det brinner – vad gör du?

Har du koll på brandvarnaren i din lägenhet? Vet du hur du ska agera vid en brand?

Både lägenhetsinnehavare och bostadsrättsföreningar har ett ansvar för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av en brand. Just nu ser bostadsrättsföreningen över sitt systematiska brandskyddsarbete, men det är oerhört viktigt hur var och en agerar vid en brand!

Styrelsen vill därför uppmana er att titta på filmen nedan om brandskydd. Och glöm inte byta batterier i din brandvarnare!


Rädda – Varna – Larma – Släck

Rädda

Det första och viktigaste steget är att du räddar dig själv och andra människor som är i fara. Det gäller oavsett vilken olyckstyp det handlar om. Gå inte ut i ett trapphus som är rökfyllt utan stanna kvar i lägenheten, ring SOS-alarm på 112 och invänta hjälp. Om det kommer in rök genom dörrspringor eller ventilation, täta med blöta handdukar eller med tejp. Lägenheter är normalt byggda för att stå emot branden i ca 60 minuter och är därför en säker plats. Behöver du evakueras gör räddningstjänsten det.

När det brinner är det viktigt att komma ihåg att den säkraste utrymningen sker krypandes på golvet, då den giftiga brandröken stiger uppåt. Vidare ska du stänga dörrar efter dig. Det fördröjer såväl brandens som den farliga rökens spridning.

Varna

Steg nummer två är att du varnar andra i närheten, så att även de också kan sätta sig i säkerhet.

Larma

När alla är i säkerhet ska du larma räddningstjänsten genom att ringa SOS på telefonnumret 112. Där ska du så snabbt som möjligt ge information om vad som hänt.

Släck

Om det rör sig om en brand, och när allt ovan är gjort kan du själv försöka släcka elden. Dock är det mycket viktigt att du gör det på ett säkert sätt och ser till att du inte riskerar din egen hälsa.

Om du inte kan släcka, stäng in elden! Det fördröjer brandförloppet.


Brandvarnare

Föreningen tillhandahåller brandvarnare i varje lägenhet men det är lägenhetsinnehavaren som har ansvarat för att regelbundet kontrollera att de fungerar.

Test och underhåll

Innan batteriet är slut ger brandvarnaren ifrån sig korta ljudstötar. Testa ändå brandvarnaren med jämna mellanrum, t ex kvartalsvis samt när du varit bortrest mer än en vecka.

Du kan testa brandvarnaren på två sätt:

•Tryck in testknappen
•Håll ett nysläckt ljus under brandvarnaren

Rengör brandvarnaren minst en gång om året, t ex vid 1:a advent. Rengör brandvarnaren genom att dammsuga den noga från utsidan. Ha alltid ett extra batteri hemma. En brandvarnares livslängd är mellan 8-10 år – sedan bör du köpa en ny. Den gamla brandvarnaren ska hanteras enligt kommunens anvisningar.


Föreningens brandskyddsbestämmelser (2006-09-13)

Statens allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskydd beslutades februari 2004 med anledning av lagen om skydd mot olyckor.

”Enligt 2 kap. 2§ lagen (2003:778) om skydd mot olyckor ska ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand. För att uppfylla detta bör ett systematiskt och kontinuerligt brandskyddsarbete bedrivas under byggnadens hela användningstid. I detta ingår att brandskyddet bör dokumenteras.”

Styrelsen har till följd av lagen och de allmänna råden bestämt följande brandskydd i föreningen. brandskydd.

Förebyggande åtgärder:

 • Brandvarnare i alla lägenheter och tvättstugor. Brandvarnarna ska bytas regelbundet.
 • Reflexmarkeringar i trapporna och källaren som syns vid rökutveckling och i mörker.
 • Källare och tvättstugor ska vara låsta och öppnas med lägenhetsnycklarna.
 • Regelbunden städning i fastighetens gemensamma utrymmen. Ombesörjes av städfirma städfirman UltraClean.
 • Hissarna får ej användas vid brand. För att framkomligheten ska vara god får inget förvaras i trapphusen, portarna eller källargångarna. Cykel ska förvaras på avsedd plats på gården och barnvagn i lägenheten.
 • Föreningens ordförande har det yttersta ansvaret men brandskyddsansvarig och ersättare utses. Vid tillbud kontaktar brandskyddsansvarig vicevärden, hantverkare och försäkringsbolaget.
 • Brandsläckare ska finnas i tvättstugor och soprum, och pulversprinklers i soprum.
 • Brandfarliga ämnen får inte förvaras i lägenheterna eller källaren enligt direktiv från Räddningsverket, se deras hemsida för mer information.
 • Kontroll av gemensamma brandvarnare och rökluckor ska utföras årligen.

Dokumentation:

 • Anslagstavlorna:
  • Information om fastigheten och brandskyddsansvarig
  • Åtgärder vid brand: Rädda-Larma-Släck.
 • Information på hemsidan.
  • Åtgärder vid brand: Rädda-Larma-Släck
  • Rutiner för egen kontroll av brandvarnare

Nya uppgifter uppdateras löpande eller i samband med årsmötet på anslagstavlorna. Brandskyddsansvarige är ansvarig för att såväl brandskydd som att dokumentation följs upp.

Utbildning:

Kort årlig information om brandskyddet på föreningens ordinarie stämma

Checklista för brandskyddsansvarig i BRF Paulus

 1. Ny brandskyddsansvarig utses på styrelsens konstituerande möte
 2. Uppdatera anslagstavlorna löpande
 3. Ansvara för kontroll av reflexmarkeringar, brandsläckare och gemensamma brandvarnare, ex. i samband med den årliga besiktningen
 4. Ansvara för att rökluckorna inspekteras årligen. Görs av ICOPAL Brandskydd.
 5. Ansvara för att brandvarnarna i lägenheterna byts regelbundet enligt överenskommet intervall.

Brandskyddsansvarig Thomas Jönsson: 0708 – 18 58 35

Länk till föreningens dokument om Systematiskt brandskyddsarbete