BRF Paulus

Information till föreningens medlemmar

Överlåtelse

Du aktualiserar din försäljning (ditt överlåtelseärende) till Brf Paulus styrelse genom en mäklare eller så kan du göra det själv.

Denna rutinbeskrivning utgår från den vanligaste orsaken, nämligen försäljning. Samma rutin rekommenderas att i tillämpliga delar användas också för andra orsaker till överlåtelse, t.ex. gåva eller byte.

 

Överlåtelseärendet ska omfatta följande handlingar:

 • överlåtelse/köpeavtal, underskrivet i tre exemplar, ett ex till säljare och köpare var och ett ex till bostadsrättsföreningen
  ansökan om medlemskap i föreningen, underskrivet i två exemplar. Alternativt att medlemsansökan finns inskrivet i avtalshandlingen.

Handlingarna lämnas i föreningens brevlåda i kontorslokalen (gästlägenheten) gården inne i Olgahuset eller skickas till BRF Paulus, Kungsgatan 30, IPG, 211 49 Malmö.

Föreningen kan bistå med en blankett för ”Ansökan om medlemskap”. Blanketten finns under flik 11 i lägenhetspärmen.

 

Detta är sedan den fortsatta handläggningen av överlåtelseärendet:

 1. När ett överlåtelseärende har aktualiserats, dvs föreningen fått behövliga handlingar, beställs en kreditupplysning gällande tilltänkt köpare. Ytterligare information som tidigare hyresvärd, uppgifter om nuvarande anställning, borgensförbindelse inhämtas vid behov. En förutsättning för medlemskap är att köparen avser att permanent bosätta sig i lägenheten.
 2. Efter att ditt överlåtelseärende har aktualiserats tas det upp för beslut vid nästkommande styrelsemöte. Styrelsen fattar beslut gällande tilltänkt köpares tillträde till föreningen, dvs medlemskapet. Styrelsen sammanträder vanligtvis en gång per månad, med längre uppehåll under sommarmånaderna. Överlåtelsen av lägenheten kan inte registreras av HSB Malmö förrän medlemskapet är beviljat av styrelsen.
 3. Efter styrelsens beslut sänds överlåtelsehandlingar och godkännande av medlemskap av vicevärden till HSB och mäklare.
 4. Du kommer att kontaktas av vicevärden för en tillsyn av lägenheten. Både du själv, tilltänkt köpare och mäklare är välkomna att närvara i samband med tillsyn. Tänk på att säljaren har informationsplikt om kända fel eller brister i lägenheten och köparen har undersökningsplikt före köpet. Bostadsrätten säljs i befintligt skick.

 

Avgifter

I samband med registreringen av överlåtelsen får köparen en faktura på andelen för medlemskapet i HSB Malmö.

För det arbete som föreningen och HSB Malmö lägger ner i samband med överlåtelsen, medger bostadsrättsföreningens stadgar att en överlåtelseavgift tas ut av säljaren. Avgiften uppgår till högst 2,5 % av prisbasbeloppet enligt lagen om allmän försäkring.

Detta ingår i överlåtelseavgiften:

 • Bostadsrättsföreningens tillsyn av lägenheten
 • Telefonkontakter med köpare, säljare, mäklare, panthavare
 • Utredning om ägarskap, panter, ev skulder rörande årsavgifter och medlemskap
 • Kontroll av köpeavtal, fullmakter, testamente m m
 • Registrering av överlåtelseavtal
 • Noteringar i medlemsregister, lägenhetsregister m m
 • Informationsmaterial om medlemskapet i HSB Malmö
 • Nya månadsavier
 • Kontrolluppgifter till Skatteverket