BRF Paulus

Information till föreningens medlemmar

En gemensam förening

Man brukar ju säga att man köper en lägenhet då man köper en bostadsrätt. Känslomässigt är det ju så. Man finner en bostad som man tycker om till ett acceptabelt pris. Det är samtidigt viktigt att man inte glömmer bort att – rent formellt – köper man en andel i en ekonomisk förening och tillsammans med den andelen får man sin rätt att bo i lägenheten; sin besittningsrätt.

Det viktiga i detta tankesätt är att förstå att min lägenhet inte är skild från resten av huset. Vi hjälps åt med råd och dåd så att det märks att vi inte är fyrtioåtta hyresgäster utan att huset bebos uteslutande av fastighetsägare och det vi äger tillsammans är vi rädda om. Månadsavgiften är baserad på de verkliga boendekostnaderna och beror på hur mycket reparationer, underhåll, städning m m som behövs. Du är alltså med och påverkar kostnaderna för ditt boende och genom att engagera dig, t ex gå på föreningens årsstämma eller vara med i styrelsen själv, kan du ha ett aktivt inflytande på ditt boende.

Försäkring

Som komplement till den egen hemförsäkring är du som lägenhetsinnehavare ansluten till föreningens kollektiva bostadsrättstilläggförsäkring.
Ett bostadsrättstillägg täcker den fasta inredningen i en lägenhet som oftast bostadsrättshavaren har bekostat samt har underhållsskyldighet för (enligt bostadsrättslagen och/eller föreningens stadgar). Den kan även täcka självrisk som den enskilde bostadsrättshavaren kan bli skyldig att ersätta om denne vållar skador på fastigheten i övrigt som fastighetens försäkring täcker.

Bredband

Fast bredband finns tillgängligt med uttag i varje lägenhet. Föreningen är kollektivt ansluten till Telia Halebop och kostnaden för detta läggs på månadsavgiften oavsett om bredbandet används eller inte. Nyinflyttade behöver generellt sett inte göra mer än att ansluta till bredbandsuttaget och börja använda bredbandet.

Notera att det inte ingår någon router eller annan hårdvara. Det är upp till den boende att köpa en router och konfigurera den.

Kabel-TV

I avgiften ingår ett begränsat kanalutbud via kabel-TV från Tele2/Com Hem, tilllgängligt via kabel-TV-uttaget i lägenheten.

Porttelefoni

Föreningen har ett digitalt porttelefonisystem. Porttelefonisystemet ringer upp det nummer som är registrerat för den boende och den boende kan välja att svara och samtala med den som ringer upp. Porten öppnas genom att den boende trycker på 5 på telefonens knappsats. Om den boende inte önskar öppna så är det bara att lägga på luren.

Om nyinflyttade önskar att bli uppringda från porttelefonen så skall de skicka in det nummer de önskar använda till styrelsen på styrelsen@brfpaulus.se.

Källaren

Rörsjöstaden är bokstavligen en stadsdel där det tidigare låg en sjö, så det gör att marken är ovanligt fuktig, i synnerhet under hösten och vintern. Då driver kapillärkraften in fukt genom betongens porer, och vid kraftiga höstregn kan det tillfälligt samlas vatten på golvet i källarna. Därför råder vi er att undvika ställa saker direkt på golvet eller i kontakt med ytterväggarna, föreningen tillhandahåller plastpallar för detta ändamål, som också ger en bättre luftcirkulation i källaren.

Undvik också att ha alltför mycket saker i förråden, då det kan försämra ventilationen och öka brandrisken.

Skulle ni upptäcka ohyra i källaren, som mal eller liknande, ber vi er anmäla detta till fastighetsskötaren omgående. Anticimex har av samma anledning rekommenderat oss att inte förvara textilier i källaren, om det sker behöver textilierna vara rena när man lägger ner dem och förvaras i tättslutande emballage. Behöver du extra förråd hyrs några av dem ut för en lägre hyresavgift. Kontakta vicevärden om du är intresserad att hyra ett extra förråd.

Ventilation

Ventilationen i lägenheterna är ett gemensamt system och bygger på ett självdrag. Det innebär att du inte får ändra på ventilationen genom att installera t ex en köksfläkt direkt till kanalen eller att ändra/stänga ventilationsuttag i lägenheten, utan tillstånd från styrelsen. Annars riskerar din granne att få in Ditt os i sin lägenhet eller att få en sämre inomhusluft!

Endast kolfilterfläkt eller fläktkåpa med spjäll är tillåten.

Kakelugnar

I vissa av föreningens lägenheter finns det kakelugnar kvar. Dessa är inte längre avsedda att eldas i. Skorstenar revs och ugnarna plomberades redan innan föreningen tog över husen 1984.

Ansvar

Du har som bostadsrättinnehavare ett väsentligt större ansvar än en hyresgäst när det gäller att själv ordna med till exempel reparationer i din lägenhet. Snöskottning på balkonger och takterrasser är även det ett ansvar som ligger på bostadsrättsinnehavaren. Mer om detta kan du läsa om i föreningens stadgar § 36 och följande. Du får oftast bygga om din lägenhet invändigt men du måste i en del fall ha tillstånd av styrelsen, se § 41 i stadgarna. Ta hellre en kontakt för mycket med styrelsen innan planerade förändringar av lägenheten för att undvika onödiga misstag. Var ute i god tid med din begäran om ombyggnad till styrelsen innan du sätter igång. Det är givetvis inte tillåtet att ändra eller göra ingrepp i väggar, VVS, installationer eller andra fasta installationer i föreningens lägenheter. Ytskikt som vi delar gemensamt, t ex utsidan av lägenhetsdörr eller fönster, får inte målas om av dig som enskild lägenhetsägare. Inga installationer får heller inte sättas upp på våra fasader utan tillstånd från styrelsen.

Föreningsstämma

Föreningens högsta, beslutande organ är stämman. Den består av medlemmarna som har vardera en röst. Har flera medlemmar bostadsrätt gemensamt, så har de tillsammans endast en röst. Ordinarie föreningsstämma brukar hållas under perioden december till januari. Tidpunkten beror på när beslutsunderlaget finns klart. Föreningens bokföringsår slutar den sista augusti och då börjar arbetet med att göra bokslut. Därefter ska våra revisorer tillsammans med en revisor från Borevision AB revidera räkenskaperna. När detta är klart skrivs en årsredovisning ut som delas ut till samtliga medlemmar tillsammans med en förvaltarberättelse och kallelse till stämman. Dagordningen har det innehåll man brukar finna i ekonomiska och ideella föreningar. Förutom val av styrelse och revisorer sker val av valberedning.

Det är givetvis viktigt att man försöker ta sig tid att delta på stämman. Där väljer du styrelsen som skall förvalta en betydande förmögenhet som du är delägare i och se till att de månadsavgifter som du och andra medlemmar betalar in i förvaltas på ett så bra sätt som möjligt. Och kanske det allra viktigaste; se till att vi har en bra miljö att bo i nu och i framtiden!

Valberedningen föreslår kandidater till styrelse och revisorer i föreningen som väljs på stämman. Är du intresserad att delta som styrelseledamot eller revisor, eller vill föreslå någon annan, så kontakta någon i valberedningen. Ledamöternas namn och telefonnummer finns under fliken Föreningens funktionärer.

Styrelsen utser en vicevärd. Styrelsen brukar sammanträda elva gånger per år. Däremellan är vicevärden föreningens verkställande organ. Detta arbete är mycket viktigt. Vicevärden beställer löpande underhållsarbeten, övervakar att de blir väl utförda samt ronderar en gång i veckan.
Vicevärden är närvarande vid styrelsens möten för att informera om vad som händer, men är inte ledamot i styrelsen. Det innebär att om du är oenig med vicevärden i någon enskild fråga kan du ta en fortsatt dialog med styrelsen.