BRF Paulus

Information till föreningens medlemmar

En gemensam förening

Man brukar ju säga att man köper en lägenhet då man köper en bostadsrätt. Känslomässigt är det ju så. Man finner en bostad som man tycker om till ett acceptabelt pris. Det är samtidigt viktigt att man inte glömmer bort att – rent formellt – köper man en andel i en ekonomisk förening och tillsammans med den andelen får man sin rätt att bo i lägenheten; sin besittningsrätt.

Det viktiga i detta tankesätt är att förstå att min lägenhet inte är skild från resten av huset. Vi hjälps åt med råd och dåd så att det märks att vi inte är fyrtioåtta hyresgäster utan att huset bebos uteslutande av fastighetsägare och det vi äger tillsammans är vi rädda om. Månadsavgiften är baserad på de verkliga boendekostnaderna och beror på hur mycket reparationer, underhåll, städning m m som behövs. Du är alltså med och påverkar kostnaderna för ditt boende och genom att engagera dig, t ex gå på föreningens årsstämma eller vara med i styrelsen själv, kan du ha ett aktivt inflytande på ditt boende.

Försäkring

Som komplement till den egen hemförsäkring är du som lägenhetsinnehavare ansluten till föreningens kollektiva bostadsrättstilläggförsäkring.
Ett bostadsrättstillägg täcker den fasta inredningen i en lägenhet som oftast bostadsrättshavaren har bekostat samt har underhållsskyldighet för (enligt bostadsrättslagen och/eller föreningens stadgar). Den kan även täcka självrisk som den enskilde bostadsrättshavaren kan bli skyldig att ersätta om denne vållar skador på fastigheten i övrigt som fastighetens försäkring täcker.

Bredband

Bredband finns installerat med två uttag i varje lägenhet. Medlemmarna har för bredband möjlighet att välja mellan ett flertal olika aktörer på marknaden, vilka oftast även kan erbjuda IP-telefoni; koppla in datorn med en vanlig nätverkskabel och välj bland leverantörerna på www.bredbandswebben.se. Månads- och anslutningsavgift utgår för den som vill utnyttja bredband.

Kabel-TV

I hyran ingår ett begränsat kanalutbud via kabel-TV från Com Hem. I dagsläget ingår TV 1 t.o.m. TV 11 plus TV4 Sport. Vill man ha ett utökat kanal-utbud, kontaktar man lämplig leverantör. Månads- och anslutningsavgift tillkommer. Väljer man Com Hem utgår en viss mängdrabatt då Brf Paulus är ett Com Hem hus.

Källaren

Rörsjöstaden är bokstavligen en stadsdel där det tidigare låg en sjö, så det gör att marken är ovanligt fuktig, i synnerhet under hösten och vintern. Då driver kapillärkraften in fukt genom betongens porer, och vid kraftiga höstregn kan det tillfälligt samlas vatten på golvet i källarna. Därför råder vi er att undvika ställa saker direkt på golvet eller i kontakt med ytterväggarna, föreningen tillhandahåller plastpallar för detta ändamål, som också ger en bättre luftcirkulation i källaren.

Undvik också att ha alltför mycket saker i förråden, då det kan försämra ventilationen och öka brandrisken.

Skulle ni upptäcka ohyra i källaren, som mal eller liknande, ber vi er anmäla detta till fastighetsskötaren omgående. Anticimex har av samma anledning rekommenderat oss att inte förvara textilier i källaren, om det sker behöver textilierna vara rena när man lägger ner dem och förvaras i tättslutande emballage. Behöver du extra förråd hyrs några av dem ut för en lägre hyresavgift. Kontakta vicevärden om du är intresserad att hyra ett extra förråd.

Ventilation

Ventilationen i lägenheterna är ett gemensamt system och bygger på ett självdrag. Det innebär att du inte får ändra på ventilationen genom att installera t ex en köksfläkt direkt till kanalen eller att ändra/stänga ventilationsuttag i lägenheten, utan tillstånd från styrelsen. Annars riskerar din granne att få in Ditt os i sin lägenhet eller att få en sämre inomhusluft!

Endast kolfilterfläkt eller fläktkåpa med spjäll är tillåten.

Ansvar

Du har som bostadsrättinnehavare ett väsentligt större ansvar än en hyresgäst när det gäller att själv ordna med till exempel reparationer i din lägenhet. Snöskottning på balkonger och takterrasser är även det ett ansvar som ligger på bostadsrättsinnehavaren. Mer om detta kan du läsa om i föreningens stadgar § 36 och följande. Du får oftast bygga om din lägenhet invändigt men du måste i en del fall ha tillstånd av styrelsen, se § 41 i stadgarna. Ta hellre en kontakt för mycket med styrelsen innan planerade förändringar av lägenheten för att undvika onödiga misstag. Var ute i god tid med din begäran om ombyggnad till styrelsen innan du sätter igång. Det är givetvis inte tillåtet att ändra eller göra ingrepp i väggar, VVS, installationer eller andra fasta installationer i föreningens lägenheter. Ytskikt som vi delar gemensamt, t ex utsidan av lägenhetsdörr eller fönster, får inte målas om av dig som enskild lägenhetsägare. Inga installationer får heller inte sättas upp på våra fasader utan tillstånd från styrelsen.

Föreningsstämma

Föreningens högsta, beslutande organ är stämman. Den består av medlemmarna som har vardera en röst. Har flera medlemmar bostadsrätt gemensamt, så har de tillsammans endast en röst. Ordinarie föreningsstämma brukar hållas under perioden december till januari. Tidpunkten beror på när beslutsunderlaget finns klart. Föreningens bokföringsår slutar den sista augusti och då börjar arbetet med att göra bokslut. Därefter ska våra revisorer tillsammans med en revisor från Borevision AB revidera räkenskaperna. När detta är klart skrivs en årsredovisning ut som delas ut till samtliga medlemmar tillsammans med en förvaltarberättelse och kallelse till stämman. Dagordningen har det innehåll man brukar finna i ekonomiska och ideella föreningar. Förutom val av styrelse och revisorer sker val av valberedning.

Det är givetvis viktigt att man försöker ta sig tid att delta på stämman. Där väljer du styrelsen som skall förvalta en betydande förmögenhet som du är delägare i och se till att de månadsavgifter som du och andra medlemmar betalar in i förvaltas på ett så bra sätt som möjligt. Och kanske det allra viktigaste; se till att vi har en bra miljö att bo i nu och i framtiden!

Valberedningen föreslår kandidater till styrelse och revisorer i föreningen som väljs på stämman. Är du intresserad att delta som styrelseledamot eller revisor, eller vill föreslå någon annan, så kontakta någon i valberedningen. Ledamöternas namn och telefonnummer finns under fliken Föreningens funktionärer.

Styrelsen utser en vicevärd. Styrelsen brukar sammanträda cirka tio gånger per år. Däremellan är vicevärden föreningens verkställande organ. Detta arbete är mycket viktigt. Förutom att beställa löpande underhållsarbeten, övervaka att de blir väl utförda skall vicevärden kontrollera och attestera samtliga utgifter.
Vicevärden är närvarande vid styrelsens möten för att informera om vad som händer, men de senaste vicevärdarna har inte samtidigt varit ledamot i styrelsen. Det innebär att om du är oenig med vicevärden i någon enskild fråga kan du ta en fortsatt dialog med styrelsen.

Föreningen har även en fastighetsskötare. Historiskt sett har det varit ett utomstående fastighetsskötarbolag men de senare åren har styrelsen valt att ha en egen anställd fastighetsskötare och ibland kan det vara samma person som är vicevärden.