BRF Paulus

Information till föreningens medlemmar

Andrahandsupplåtelse av lägenhet

Det kan säkert hända någon gång att du inte behöver bo i lägenheten under en tid. Kanske funderar du på att upplåta den i andra hand. Då är det en del du ska tänka på.

En andrahandsupplåtelse är när någon annan än du själv självständigt använder lägenheten. Det har ingen betydelse om den som använder lägenheten betalar hyra eller inte. Det bedöms som en andrahandsupplåtelse även när du lånar ut lägenheten till vänner eller någon i den närmaste familjekretsen.

Föreningens stadgar §40 säger:

En bostadsrättshavare får upplåta sin lägenhet i andra hand till annan för självständigt brukande endast om styrelsen ger sitt skriftliga samtycke. Styrelsens samtycke bör begränsas till viss tid och ska lämnas om bostadsrättshavaren har skäl för upplåtelsen och bostadsrättsföreningen inte har någon befogad anledning att vägra samtycke. Om inte samtycke till andrahandsupplåtelse lämnas av styrelsen får bostadsrättshavaren ändå upplåta sin lägenhet i andra hand om hyresnämnden lämnar sitt tillstånd. När en juridisk person innehar en bostadslägenhet kan samtycke till andrahandsupplåtelse endast nekas om bostadsrättsföreningen har befogad anledning.

Samtycke till andrahandsupplåtelse behövs inte;
• om en bostadsrätt har förvärvats vid exekutiv försäljning eller tvångsförsäljning enligt bostadsrättslagen av en juridisk person som hade panträtt i bostadsrätten och som inte antagits till medlem i bostadsrättsföreningen, eller
• om lägenheten är avsedd för permanentboende och bostadsrätten till lägenheten innehas av en kommun eller ett landsting.

När samtycke inte behövs ska bostadsrättshavaren genast meddela styrelsen om andrahandsupplåtelsen.

För att upplåta lägenheten i andra hand måste du ha styrelsens samtycke och ansökan ska vara skriftlig. Detta gäller även när du upplåter lägenheten till vänner eller någon i närmsta familjekretsen. På ansökan ska det tydligt framgå varför lägenheten ska upplåtas, till vem och under hur lång till den ska upplåtas. Fyll i HSBs blankett för andrahandsuthyrning (se nedan) digitalt och skicka till styrelsen@brfpaulus.se. Styrelsen lämnar ett skriftligt besked om sitt beslut. Tillstånd för andrahandsupplåtelse brukar ges för ett år i taget. Styrelsen ser helst att samma person bor i lägenheten under hela upplåtelsetiden och upplåtelse tillåts inte till juridisk person.

Om din ansökan avslås ska styrelsen ange skälen för sitt beslut. Därefter har du möjlighet att få frågan prövad i Hyresnämnden. Du gör en ansökan om tillstånd till andrahandsupplåtelsen hos Hyresnämnden. Hyresnämndens beslut kan dock inte överklagas.

Upplåter du lägenheten utan styrelsens godkännande riskerar du att förverka nyttjanderätten till lägenheten. Föreningen har då rätt att säga upp dig för avflyttning.

Tänk på att ansöka i god tid då styrelsen tar beslut på ordinarie styrelsemöte som sker en gång i månaden.