BRF Paulus

Information till föreningens medlemmar

Uppdatering av stadgar till version 5 (2011)

Posted by on dec 12, 2016 in Information från styrelsen

HSB har uppdaterat sina normalstadgar av år 2011 till version 5.

Den uppdatering vi gjorde förra året var till version 4. Det är väldigt få förändringar för oss mellan version 5 och version 4. Eftersom vi behöver ta beslut på två på varandra följande stämmor så kommer vi att ta ett första beslut om förändringarna på föreningsstämman 2017-01-19.

Fredrik har tagit fram ett förslag på uppdaterade stadgar. Det finns här.

En lista på förändringar från HSB följer nedan.


Räkenskapsår och årsredovisning § 13

Tidpunkten för överlämnande av årsredovisningen till revisorerna ändras.

Föreningsstämma § 14

Klargörs att föreningsstämman kan fatta beslut om att andra än medlemmar ska få närvara på stämman, men enighet krävs av röstande på stämman.

Klargörs att ombud, biträden och andra stämmofunktionärer alltid har rätt att närvara vid föreningsstämman.

Kallelse till föreningsstämma § 16

Kallelsetiden utökas något.

Möjlighet införs till elektronisk kommunikation med medlemmarna även då normalt skriftlig kallelse krävs.

Dagordning § 17

Ny punkt 5, fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

Rösträtt, ombud och biträde § 18

Ombuds- och biträdeskretsen blir fri.

Revisorer § 25

Tidpunkten för överlämnande av revisionsberättelsen ändras.

Tidpunkten för då handlingar ska finnas tillgängliga innan stämman förlängs.

Vissa meddelanden § 45

Möjlighet införs till elektronisk kommunikation med medlemmarna eller annan även då normalt skriftlig information krävs.